Föreningar

I dagens samhälle ställs höga krav på tredje sektorn. Man tar för givet att föreningsverksamheten sköts problemfritt och att traditionella evenemang och nya idéer lyfts fram år efter år. Men vem är det egentligen som står bakom dessa evenemang och idéer? Frivilliga krafter. Och det är inte alltid så enkelt att få verksamheten att rulla. Det kan vara svårt att hitta finansiering, rekrytera, aktivera och behålla medlemmar, gå igenom smidiga generationsskiften och skapa en vi-anda. Därför har projektet FöreningsKICK skapats.

Under år 2017 arrangerar projektet föreningsutvecklande workshopsserier, med målet att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten.

 

Projektet FöreningsKICK

 

I Finland finns en bred och mångsidig medborgaraktivitet. Enligt Patent- och Registerstyrelsen (2016) finns just nu nästan 139 000 registrerade föreningar i vårt land. Av dem är cirka 80 000 aktiva och det totala medlemsantalet uppgår till närmare 15 miljoner människor (Kansalaisyhteiskunta 2016), vilket betyder att föreningar är en viktig påverkare i det finländska samhället. Projektet FöreningsKICK vill därför stöda föreningarnas systematiska och strategiska utveckling. Syftet är att utveckla medborgaraktivitet på gräsrotsnivå och stärka frivilligt arbete.

Under detta två-åriga projekt kommer vi att hjälpa de deltagande föreningarna att få en klar strategi, en uppdaterad verksamhetsplan och en tydlig vision för sin verksamhet. Detta sker genom föreläsningar, workshops och nätverksträffar under 2017. Föreningarna uppmanas att aktivt reflektera över sin egen verksamhet, vilka utvecklingsbehov som finns och på vilket sätt man önskar ta verksamheten ett steg vidare. 

Till projektets främsta målgrupp hör i svenska Österbotten verksamma föreningar och andra organisationer vars främsta syfte inte är att göra vinst, utan verka för att främja medborgaraktivitet. I första hand riktar vi oss till ledningen, dvs. styrelsen och eventuella anställda som ansvarar för att bedriva verksamheten. Projektet genomförs på svenska och allt material produceras på svenska.

Projektet resulterar konkret i en testad och dokumenterad modell för verksamhetsutveckling samt en handbok som distribueras till alla organisationer som är intresserade av att utveckla sin verksamhet.  

FöreningsKICK genomförs som ett samägt projekt mellan Centria yrkeshögskola och Novia yrkeshögskola. Båda yrkeshögskolorna är verksamma i Campus Allegro i Jakobstad och har sedan tidigare ett tätt samarbete genom Allegro Ink. Affärsutveckling är ett ledord för Allegro Ink och att utvidga verksamheten till att omfatta även den frivilliga sektorn är ett naturligt steg i samarbetet. Centria fungerar som huvudägare för projektet. Projektet FöreningsKICK finansieras av Leader, Aktion Österbotten.

.

..

AKTUELLT

Våren 2018: Vi publicerar på denna hemsida allt material vi skapat under projektets gång: verktygsduken som styrelser kan samlas runt för att strukturera upp sin verksamhet, en pocast-serie om föreningslivet i svenska Österbotten, artiklar och kolumner vi skrivit om föreningsliv m.m. Vi håller även workshopar i föreningsutvecklingar för förbund och föreningar runtom i svenska Österbotten.

.

  • FöreningsKICK om Leader-rahoitettu hanke Aktion Österbottenin kautta.Tavoitteena on vahvistaa yhdistystoimintaa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Hankkeen aikana kehitetään konkreettisia välineitä joita yhdistykset voivat käyttää työskennelläkseen oman strategian, sisäisen sekä ulkoisen viestinnän kanssa. Hanke on yhteistyö ammattikorkeakoulujen Centrian ja Novian välillä.

  • FöreningsKICK (AssociationBOOST) is a project financed by Aktion Österbotten (Leader). Its goal is to strengthen associations in the Swedish parts of Ostrobothnia. During the project, concrete tools are developed, which associations will be able to use when working with their strategy, internal communication, and external communication. The project is run by Centria UAS and Novia UAS.