Projekt

Pågående projekt i Campus Allegro

Minnovation Lab

Minnovation Lab

1.2.2016-30.4.2018

De flesta företag konkurrerar idag på en global marknad där konstant innovation inte längre är enbart en fördel utan en nödvändighet. Då den teknologiska utvecklingen gått snabbt fram är många branscher idag så teknologiskt mogna att teknologiska framsteg enbart står för en liten del av företags innovationspotential.

Däremot ses innovationer inom förbättrad effektivitet och produktivitet, design, användbarhet samt branding som områden där innovation kan ge avgörande konkurrensfördelar. I detta brytningsskede står många företag inför stora utmaningar då innovation inte längre handlar om djupt avancerad specialkompetens, utan snarare om tvärvetenskapliga processer och förmågan att kunna ta in nya ämnesområden i verksamheten.

I projektet Minnovation lab tar vi företagens verkliga innovationsutmaningar med oss till de mest kreativa vi känner, barnen och skapar tillsammans med dem möjliga kreativa lösningar till företagen, verkliga innovationer.

Låter det som något för dig och ditt företag? Ta kontakt!
Projektet är LEADER-finansierat och riktar sig till regionens små- och medelstora företag.

Kontakt
044 780 5883
tobias.bjorkskog@novia.fi

Arbete

FöreningsKICK

1.3.2016-28.2.2018

Syftet med projektet FöreningsKICK är att stärka föreningsverksamheten i de svenska delarna av Österbotten. Under projektets gång kartläggs föreningars utmaningar, och konkreta verktyg skapas som föreningarnas styrelser kan använda sig av för att utveckla sin strategi och kommunikation. Verktygen testas med föreningar under workshopar runtom i Österbotten, och kommer i projektets slutskede att sammanställas på en verktygsduk som fritt får användas av alla slags föreningar som önskar hjälp med att arbeta med sin verksamhet på ett effektivt och kreativt sätt.

FöreningsKICK är ett samprojekt mellan yrkeshögskolorna Centria (projektägare) och Novia. Projektet finansieras av Leader (Aktion Österbotten).

Kontakt

Pernilla Howard
040 808 6649
pernilla.howard@centria.fi

Therese Sunngren-Granlund
044 780 5887
therese.sunngren-granlund@novia.fi

Varumärkesbygget Gamla hamn

11.11.1111-11.11.1111

Xxxxxxxxxxxxxx.

Kontakt
111 111 11111
xx.xx@xx.xx

Mötesutrymmen

TaideART

1.11.2015-31.10.2017

TaideART är ett samarbetsprojekt mellan sex olika yrkeshögskolor i Finland. Novias roll i projektet är att undersöka kundrelationer inom konst- och kulturfältet med en bredare syn på entreprenörskapsbegreppet för att tydliggöra och diskutera konstens och konstnärens roll ur ett vidare perspektiv.

Kontakt

Eva Forsman

044 780 5817
eva.forsman@novia.fi

IMG_0168-2

Allegro School of Entrepreneurship

1.1.2015-31.12.2017

Projektets syfte är att anpassa och utveckla utbildningarna i Campus Allegro så att det bättre motsvarar de tuffa krav som ställs på dagens och framtidens arbetsmarknad.

Målsättningarna med ”Allegro School of Entrepreneurship” är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att skapa en atmosfär där såväl personal som studerande brinner av iver, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningarnas strategier, läroplaner och verksamhetskultur.

Projektet arbetar med två parallella utvecklingsprocesser samtidigt; utveckling av kursutbud och entreprenöriella aktiviteter under namnet ”Allegro School of Entrepreneurship” samt pedagogisk utveckling på enskilda utbildningsprogram, kompetensutveckling och stöd för utbildningspersonal.

Allegro School of Entrepreneurship är ett samprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Kontakt
044 780 5885
sebastian.widjeskog@novia.fi

db6f906efc837fcbaba58199bacc7ae0

NY musikteater

1.3.2015-31.12.2017

Projektet NY musikteater vill skapa nya hållbara produktionsprocesser för musikteater samt erbjuda unga lovande kompositörer och skribenter en plattform där de kan utveckla sitt konstnärskap. Inom ramen för Svenska Kulturfondens specialsatsning för teaterkonst beviljades Yrkeshögskolan Novias Enhet för Forskning och Utveckling i Jakobstad ett 3-årigt projektunderstöd med syfte att utmana musikteaterfältet i Finland och utveckla det i en ny riktning.

Med detta projekt önskar vi spränga gränserna för vad musikteater kan vara och bana väg för nya musikteaterformer i Finland.

Projektet samarbetar också med Schaumansalen, samt Konstuniversitetet och Teaterhögskolan i Helsingfors.

Kontakt

Annika Mylläri

044 780 5805

annika.myllari@novia.fi

Idelista
Logon

Allegro Living Lab

1.2.2015–31.3.2017

Genom Allegro Living Lab jobbar yrkeshögskolan Novia, yrkeshögskolan Centria och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia tillsammans för att utveckla innovationsmiljön i regionen och för att skapa täta band mellan näringslivet och forsknings- och utvecklingsmiljöer. Huvudspåren i projektet är:

  • Forsknings- och utvecklingsmäklaren på Concordia strävar till att hitta samarbetsformer mellan regionens företag och olika forsknings- och utvecklingsmiljöer.
  • Med utvecklingen av en Allegro Ink hub skapas en arbetsgemenskap och nya koncept kring nätverksbaserad företagsutveckling och möjligheter för företagen att lära sig av varandra.

Med spelindustrin som testfält skapas och utvecklas kreativa miljöer och mötesmöjligheter mellan olika branscher

Kontakt

Daniela Mårtenson
040 653 2882
daniela.martenson@centria.fi

Avslutade projekt

reply_image

REPLY+

1.4.2016 – 31.3.2017

REPLY+ är ett samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Vaasan ammattikorkeakoulu. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Österbottens förbund och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

Syftet med ”REPLY+” är att stärka och försnabba startup-fasen för företag i gränssnittet mellan tekniskt kunnande och konstnärlig kompetens i Österbotten. Projektet skall genom att ta fram en startup-handbok för branschöverskridande innovation stödja nya företag att skapa lönsamma branschöverskridande innovationer.

Projektets huvudsakliga fokusområden:
– Kund- och företagsutveckling
– Användarcentrerad design (UCD)
– Branding av företaget och dess produkter

Kontakt
044 780 5883
tobias.bjorkskog@novia.fi