TYHY

Storytelling som marknadsföringsredskap

Storytelling som marknadsföringsredskap

Hur differentierar vi oss på marknaden? Det är lätt att försöka använda sig av ord såsom att vi erbjuder ”bra kundservice”, ”kreativa lösningar” och ”effektiva metoder”, men vad betyder de här orden egentligen, och vem skulle inte säga samma sak? Hur visar vi våra kunder vad vi står för och varför vi är unika? Hur förmedlar vi varför de ska välja just oss?

En idé är att använda sig av storytelling, som ger företaget en genuin image som kunden kan knyta an till. Under den här workshopen diskuteras nyttan av storytelling, och konkreta verktyg används för att kartlägga hur just ert företag kunde använda detta kostnadseffektiva redskap i er marknadsföring.

Ansvarsperson: Pernilla Howard

Intern kommunikation och vi-känsla i arbetsteamet

Intern kommunikation och vi-känsla i arbetsteamet

Att trivas på arbetet är A och O för att man ska vara motiverad, effektiv och prestera. Sättet vi kommunicerar med varandra på kan både bygga upp och rasera vår arbetsgemenskap. Det är därför väldigt viktigt att medvetet fundera kring hur kommunikationen flyter på arbetsplatsen. Ofta kan små nyanser i kommunikationen göra stor skillnad för vi-känslan.

Under den här workshopen går vi igenom hur kommunikationen kan effektiviseras och användas för att skapa en positiv atmosfär. Vi diskuterar också hur ni i ert förtag kunde vidareutveckla er kommunikation, och använder oss av konkreta verktyg för att skapa en plan för er interna kommunikation.

Ansvarsperson: Pernilla Howard

Metoder för att kläcka idéer och knäcka problem

Metoder för att kläcka idéer och knäcka problem

Att skapa nya idéer och lösa existerande problem är en del av arbetslivet! Ofta ska också detta ske gemensamma beslut i ett team eller på en arbetsplats. Hur hittar man nya idéer? Hur väljer man mellan olika alternativ? Hur komma fram till ett gemensamt beslut i en grupp? Genom denna workshop får ni pröva olika beprövade metoder samt testa på någon nyhet!

Ansvarsperson: Sara Åhman

Innovationscykeln

Innovationscykeln

Förnyelse, rekonstruering och omstrukturering är vardag på många arbetsplatser. Vi behöver hela tiden vidareutveckla och ta fram helt nya produkter och tjänster. Ett framgångsrikt företag behöver innovationer som skapar värde för kunderna…. (renewal, reconstruction or re-engineering). Ofta sätter vi mycket tid på planeringen för att sedan märka att vi har tagit processen åt fel håll. Vi behöver helt enkelt bli bättre på snabba testningar och utvecklandet från resultatet av dessa!

Nyckelord: kokeilemalla kehittäminen, Plan do check act

Ansvarsperson: Sara Åhman

”Man borde ju vara aktiv på Facebook, men …”

”Man borde ju vara aktiv på Facebook, men…”

Facebook och Youtube är utmärkta kanaler för att öka synligheten och i förlängningen även försäljningen för ditt företag. Hemligheten ligger i att kunna skapa innehåll som engagerar och inte upplevs som direkt reklam.

På denna workshop lär vi oss att använda Facebook-sidor och analysera den respons som publiken ger. Vi går igenom både hur man bäst lägger kostnadsbelagda annonser på Facebook och hur man marknadsför organiskt, d.v.s. utan att betala. Vi lär oss dessutom att filma, editera och publicera videoklipp eftersom video är den form av innehåll som har störst genomslagskraft. Kursen är väldigt praktiskt inriktad och vi gör allting på riktigt och använder exempel och case från verkliga företagslivet.

Ansvarsperson: Mathias Nylund

Kundutveckling

Kundutveckling

Steve Blank, Eric Ries och Alexander Osterwalder har de senaste åren blivit starka röster i Lean Startup revolutionen. I Lean Startup utgår affärsutvecklingen inte längre enbart ifrån stora, etablerade företag. Istället ser man på hur unga, flexibla, snabbt föränderliga startups söker sig fram till helt nya, lönsamma affärsmodeller. Lean Startup har sina rötter i teknologins mekka i Silicon Valley men dess verktyg och modeller har visat spridit sig till alla branscher och över hela världen.

Allegro Ink jobbar sedan några år sedan i enlighet med Lean Startup principerna och delar gärna med sig erfarenheterna kring vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur man smidigit kan förbättra kundutvecklingen i företag.

Ansvarsperson: Linda

Varumärkesutveckling och -integration

Varumärkesutveckling och -integration

Bilden av den  moderna organisationen målas ofta upp som en organisation med en klar vision, som tydligt kommunicerats till alla anställda gärna i kombination med unika kärnvärden och inspirerande nyckelord. Utifrån dessa har sedan ett starkt varumärke byggts upp.

I verkligheten vet vi att många visiondokument och varumärkesprocesser har en tendens att falla platt i floskler och allmängiltiga formuleringar. Hemmablinda är vi allihopa. På vilket sätt är vi unika? Vi har väl inga värderingar som inte andra har? Hur kan vi paketera oss i ett inspirerande och tydligt varumärke?

Boka in en session kring varumärkesutveckling i Allegro Ink. Tillsammans utforskar vi det sanna, djärva och unika hos just er organisation.

Ansvarspersoner: Linda & Eva

Find your passion

De flesta medarbetare kämpar med kortare eller längre perioder av motivationsbrist. Man känner kanske att man stampar på stället i karriären. Att man inte längre utvecklas och inte heller själv kan säga hur man skulle vilja utvecklas i jobbet.

Find your passion är ett verktyg för att höja medarbetarnas arbetsmotivation, -glädje och ambitionsnivå. Konceptet bygger på fyra delar; Min passion, Min vision, Mina mål och Min plan. Find your passion består av enkla övningar som hjälper deltagarna att synliggöra sina styrkor, sina drömmar och sin riktning i yrkeslivet.

Ansvarsperson: Linda

Förändringsledarskap

Förändring skapar motstånd. Sällan sker en förändring smärtfritt och utan konflikter eller andra utmaningar. Hur får man personalen motiverade att skapa förändring? Hur leder man en förändring genom alla dess skeden, särskilt de initiala motgångarna? Vilka är de vanligaste fallgroparna bland ledare i förändring? Under denna dag går vi igenom modellen “åtta steg till förändring” som är skapad av professor John Kotter.

Yrkeshögskolornas forskning och utveckling har i många år arbetat med allt från mindre lokala projekt till stora europeiska EU-projekt. Kotters modell har fungerat som underlag också i en del av Novia FoU:s utvecklingsprojekt.

Projekt är nämligen ett verktyg för förändring, och projektledaren blir därmed en förändringsledare. Efter mångårig projektverksamhet har Allegro Ink tydliggjort sin kompetens kring förändringsledarskap och skapat ett intensivt föreläsnings- och workshopspaket för att stärka proffessionella förändringsledare.

Ansvarspersoner: Linda & Sebastian

Teaterworkshop

Vissa dagar kan arbetslivet kännas som en fars. Med utgångspunkt ifrån teatern och skådespelares förmåga till improvisation samt förmåga att regissera intensiva processer, har ett workshopspaket utvecklats för att utveckla arbetslivets ledare och medarbetare.

Utveckla ditt teams förmåga att fatta gemensamma beslut, förmåga att hålla effektiva och produktiva dialogsessioner eller utveckla medarbetarskapet på arbetsplatsen genom enkla modeller från regissörens verktygslåda.

Ansvarsperson: Gabi